Šťastná budúcnosť prichádza so zmenou vedomia

18.09.2019

Vzostup do vyššieho frekvenčného poľa /vyššieho vedomia/... 

Aj keď sa Zem posúva do vyššieho frekvenčného poľa /vyššieho vedomia/, svoj život stále tvoríme v úrovni nižších frekvenčných polí /nižšieho vedomia/.

Aký je rozdiel medzi životom v úrovni nižších frekvencií a životom v úrovni vyšších frekvencií magnetického poľa tela?

V nižších frekvenciách je našou hlavnou motiváciou prežiť, vo vyšších frekvenciách je motiváciou jednota.

V nižších frekvenciách je naša skúsenosť s časom lineárna, vo vyšších frekvenciách je naša skúsenosť s časom cyklická a zažívame stav tu a teraz.

V nižších frekvenciách zažívame dualitu, vo vyšších frekvenciách vidíme príčinu a dôsledok akcií, myšlienok a pocitov bez hodnotenia a strachu z robenia chýb. Uvedomujeme si voľbu a zodpovednosť za svoj život, svoje postavenie v rodine, spoločnosti a planéte.

V nižších frekvenciách tvrdo pracujeme, vo vyšších frekvenciách pracujeme s vášňou a radosťou, robíme, čo nás baví a pre čo máme talent. Sledujeme, kam nás vedie naše vyššie JA. Robíme veci s ľahkosťou. Nerozdeľujeme prácu a koníčky. Sme spojení na duši a vieme, čo je potrebné urobiť.

V nižších frekvenciách hodnotíme seba a okolie, vo vyšších frekvenciách sa venujeme tomu, čo je pre nás dôležité. Sledujeme, čo nás baví, a nie to, čo spoločnosť považuje za dôležité.

V nižších frekvenciách je dôležité mať nemenný názor a mať svoju pravdu, vo vyšších frekvenciách sledujeme, ako sa pravda vyvíja.

V nižších frekvenciách nasledujeme toho, kto má charizmu a chce nám "pomôcť", komu dávame svoju silu a zodpovednosť, vo vyšších frekvenciách si uvedomujeme svoju silu, zodpovednosť a proces rozhodovania, ceníme si svoju cestu a cestu ostatných. Nasledujeme svoje vedenie.

V nižších frekvenciách veríme jednému človeku, vo vyšších frekvenciách načúvame ľuďom a integrujeme to, čo s nami rezonuje.

V nižších frekvenciách je komunikácia s dušou nevedomá a nechávame sa viesť podvedomím, čo často vedie k tomu, že sa cítime ako obeť vonkajších udalostí, pokiaľ veci nedopadnú tak ako sme si ich naplánovali. Vo vyšších frekvenciách ideme s prúdom, chápeme sled udalostí, sme pripravení kedykoľvek zmeniť smer a neustále prijímame svet taký, aký je.

V nižších frekvenciách potrebujeme v spoločnosti mať vytvorenú organizovanú hierarchiu náboženstva, vo vyšších frekvenciách zažívame vedomé spojenie s dušou. Sme si vedomí sebavedomia duše.

V nižších frekvenciách je človek, ktorý sa od nás líši, divný, vo vyšších frekvenciách sa odlišuje a je to v poriadku. Sme si vedomí voľby, že sme si vybrali bytie na danom mieste a s danými ľuďmi.

V nižších frekvenciách pociťujeme vinu a nedostatok. Často viníme iných za to, čo nemáme, a často sa pre niečo obetujeme. Vo vyšších frekvenciách žijeme vo vnútornej a trvalej radosti, vďačnosti a hojnosti.

Keď vidíme, že iní trpia, v nižších frekvenciách sa im ponáhľame pomôcť, zachraňujeme ich alebo ich ignorujeme. Vo vyšších frekvenciách vidíme ich lekcie, vidíme, že si vybrali zažívať určitú skúsenosť a s týmto vedomím načúvame, čo je potrebné urobiť.

V nižších frekvenciách je dualita, v ktorej proti sebe bojuje ženský a mužský princíp, a tieto princípy nie sú schopné sa dohodnúť. Vo vyšších frekvenciách je polarita, rozdiel potenciálov, kedy mužský a ženský princíp sú vyjadrením toho istého. Tento rozdiel potenciálov je tvorivý, pretože z rozdielov napätí vzniká tvorivý prúd.

V nižších frekvenciách je život vnímaný ako hmota, vo vyšších frekvenciách je život vnímaný ako svetlo. Vhľady z vyšších frekvencií nie sú ničím novým. Sú to rady múdrych babičiek z rozprávok. Je to naša vrodená láskavosť a múdrosť. V súčasnosti máme veľkú šancu vybrať si, akou cestou sa vydáme. Je to veľká príležitosť nielen pre naše duše, ale aj pre celkový vývoj našich vzťahov, nášho zdravia a pre vývoj celej planéty.